Notice for NEW Admission

Posted on 2017-01-05
मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर ) को दर्खाश्त दिने म्याद थप बारे सुचना M.Sc. (2074-76) Final Admission List - Candidate Selected for Forestry in Hetauda Campus] मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर ) परिक्षा सम्वन्धी सूचना M.Sc. Forestry & Wildlife New Admission List कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - (प्रकाशित मितिः २०७४।१०।२९) : मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर )
Rea All
© Copyright at 2014. All rights reserved.