B.Sc. Forestry (2074-78) Admission Notice [Revised]

Posted on 2018-01-01
B.Sc. All Years' 1st Semester Result 2074 Out मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर ) पदमा छनोट भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर ) को अन्तर्वाताको लागि छनोट उम्मेदवार सम्बन्धि सूचना मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर )को प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा मुख्य प्राबिधिक सहायक (कम्प्युटर अपरेटर )को प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि संशाधित कार्यतालिकाको सूचना
Rea All
© Copyright at 2014. All rights reserved.