B.Sc. Entrance Online अावेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सुचना ।

Posted on 2018-09-25

प्रवेश-पत्र प्रिन्ट गर्ने समयमा अनिवार्य SEE वा SLC काे स्पस्ट वुझिने गरि Scan गरेकाे मार्कसिट अपलाेड गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । 

"Forestry" Journal of IOF July-2018. "Wild harvests, governance, and livelihoods in Asia" Proceeding of Conference 2017
Make-Up Routine Update (2075/09/01) List of candidates selected for Pokhara and Hetauda Campus. Candidates selected for remaining seats in Hetauda Campus B.Sc. Make-Up Examination Notice 2075 Mangsir / Poush जनरल क्यापिटेसनमा रीक्त रहेकाे सीटमा भर्नाकाे लागि सुचना ।
Rea All
M.Sc. (All Streams) Exam. Form 2075
Rea All
© Copyright at 2014. All rights reserved.